print outprint-out
JINMON Co., Ltd.
Booth No. 1-180
Product / Service

Dattan soba kanmen New Products

Dattan sobako New Products

Dattansobacha New Products

Manten kirari (shōchū) New Products

Mikado no tsuyu (soba tsuyu) New Products

Activities Heisha wa Hokkaidō oumuchō de Dattan soba no shin hinshu `manten kirari' o saibai shi, kakō hanbai o okonatte orimasu. Hojō wa subete yūki jasu ninshō o shutoku shite ori, kakō shisetsu (seifun kōjō) mo yūki jasu ninshō o shutoku shi, yori anshin anzen'na shōhin o hanbai suru yō ni torikunde orimasu.
URL https://www.jinmon.jp/

You need to make a visitor registration before use bookmarks.


Visitor Registration
×

When you have already made the visitor registration.

Visitor's Mypage login

VisitorID Password

You need to make a visitor registration before making a request.


Visitor Registration
×

When you have already made the visitor registration.

Visitor's Mypage login

VisitorID Password